Friday, November 12, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Beach Sunset

1 comment:

 1. ກາພກອນຂອງລູງທີ່ເກີດໃນຣະຍະນີ້ ເຫັນວ່າມີ ``ໂນສຕາລຈີ``ຫຼາຍແລະສະເທຶອນໃຈຍາມອ່ານ!

  ``ນີ້ນໍເພິ່ນກ່າວເວົ້າ........ຄົນແຮມຖິ່ນໄກດົງ
  ບ່ອນທີ່ເຄີຍເນົາພັກ...........ຢູ່ເຢັນຕ້ອງໄກເວັ້ນ
  ລາວແສນເຂັນແສນເສົ້າ...........ເອົາໂຕໝີຜ່າຍ
  ແຜ່ນດິນຕົນເກົ່າກີ້...........ປະຫວັດເອີ້ນບອກມາ.

  ຄວາມຮຸ່ງເຮຶອງກ່ອນກີ້.........ບໍ່ອາຈເຫຼຶ່ອມງຳປົກ
  ໃຫ້ຄົນລາວຮອນເຫັນ.............ສິ່ງໃດດີໄດ້
  ໃຜເປັນເພື່ອນແທ້..............ໃຜເປັນເພື່ອນຮ່ວມ
  ວົງເຫຼົ້າແກ້ວ................ຫວັງແຍ້ງແຍກດິນ

  ຄົນລາວຫຼາຍຄົນເພີ້............ຝັນເຫັນຣະບອບໃໜ່
  ລືມຮີດຄອງເຄີຍມີ..............ປ່ອຍໄລລາຖີ້ມ
  ຢາກໃຫ້ລາວແດງເຂັ້ມ...........ບໍເຫັນເຂັມເຂົາຝັງຢູ່
  ສີຫຼາກຫຼາຍລຶບຖີ້ມ...........ແປງບ້ານແຍກເຜົ່າພັນ

  ອັນຄວາມຝັນໃໜ່ນັ້ນ.........ຍັງເປັນຢູ່ຄືຄວາມຝັນ
  ສາມສີບປີກາຍໄປ...............ຄົນໃໜ່ເປັນຄົນຄ້າຍ
  ນິສັຍສ້ຽງ...................ບໍ່ຄືນິສັຍລາວກ່ອນ
  ທີ່ມີໃຈອ່ອນນ້ອມ.............ປັນຍາກວ້າງເພື່ອແຜ່ກັນ

  ກາຍເປັນຄົນຄືຄົນຫັ້ນ.........ດ້າມດັ່ງໜາໄນ
  ມີແຕ່ຄວາມສົງສັຍ.............ກອບໂກຍກິນບ້ານ
  ວັທນະທັມສ້ວຍ................ແສງທັມກໍພອຍເຊື່ອມ...ຄືກັນດາຍ
  ຄຳປາກເວົ້າກໍ່ຫາກຫຼ້າຍ......ກະເທິນແທ້ໜູ່ລາວ...ເຮົາເອີຍ!

  ReplyDelete