Saturday, November 20, 2010

Tawansai / Before My Last Breath

1 comment:

 1. ເປັນຄວາມຝັນ....ອັນໃຫຍ່ກວ່າ...ຈະເຮັດໄດ້ ຫຼືບໍ່?
  ຫຼືໃຈແຂງພໍໆ....ບິນຂ້າມ
  ກາຍເກິນກວ່າ.....ຊີວີດຂອງຊາວດິນ
  ທີ່ມີຄວາມຖວິນ...ຢາກໄດ້ນັ້ນນີ້ ທຸກວິ່ວັນ.

  ຫ້າມຫົວໃຈບໍ່ໃຫ້...ຄິດຝັນຫາ
  ນຳຄາຣົມ...ນຳຕັນຫາ..ຣາຄະ?
  ຍາມເກີດໃຫຍ່...ໄຟດວງນີ້ມີໃຫ້ມາ
  ຈະປ່ອຍລາລະຖີ້ມ ເປັນຫຼື

  ແລ້ວຈັ່ງໃດໂລກຈະໄດ້...ສືບທອດ
  ເກນກາຍບອດ......ບ່ມີໝໍ່ແທນແນວ
  ໂລກຄົງສີ້ນ.....ເຫຼຶອແຜ່ນດິນໃຫ້ເປົ່າປ່ຽວ
  ຫ້າມໃຈໃຫ້ລ້ຽວ...ເຂົ້າຫາທັມຍາມແກ່ກາຍ..ກະຍັງວ່າ!

  ເປັນຄວາມຫວັງແລະປຣາຖນາ...ອັນຍາກຍິ່ງ
  ຄົງຍາກຈິງ...............ຕ້ອງສິງສອດປອດຈາກ
  ທຸກສິ່ງທີ່ລວງລໍ້........ອອຍໃຈໃຫຼຫຼົງຮັກ
  ກ່ອນຈຳພາກ...ຈາກໂລກາ....ທີ່ພາໃຫ້ຫຼົງ.

  ReplyDelete