Friday, November 12, 2010

Somkhit Singsong / Our Melody

1 comment:

 1. ສາຍນ້ຳຂອງມັນຍັງລ້ຽວ......ແຕ່ໃດມາ
  ສຽງແຄນບໍ່ປ່ຽນທ່າ.........ສຳນຽງບອກ
  ແຕ່ສຽງລຳມັນກ້ອງ.........ກາຍໄປເປັນອື່ນ
  ບໍ່ພາຊື່ນແຕ່ເສົ້າ.........ບໍ່ເໜຶອນເກົ່າແທ້ລະເດິ

  ແມ່ນ້ຳຂອງຫຼືກໍແຫ້ງ......ທັງເຂິນຂາດເວິນວັງ
  ຊ້າຍຂວາມີຫາດເກິງກາງ.......ເໜືອແຜ່ນດິນເປັນນທ້າງ
  ເພິ່ນຜູ່ໃຫຍ່ເຫດຜົນໃຫ້......ແສນໂຕຍິ່ງໃຫຍ່
  ຜິດຫົວໃຜກູ້ສ້າງໄວ້........ໃນບ້ານແຫ່ງກູ

  ແມ່ນນ້ຳຂອງຖືກຕັດຂັ້ນ......ເປັນຖ່ອນໆບໍ່ຄວນ..ແທ້ເດິ
  ຄວາມປັ່ນປ່ວນມີມາ...........ພວກຢູ່ທາງແດນທາງໃຕ້
  ນ້ຳບໍ່ໄຫຼນ້ຳບໍ່ລົ້ນ.......ໄຫຼມາປານ້ອຍໃຫຍ່
  ຫາບ່ອນໄຂ່ບ່ອນອອກລູກ........ໄດ້ບ່ອນໃດກໍ່ບໍ່ມີ

  ຂອງໄຫຼພຽງນ່ອງປ່ອງນ້ຳ.......ບໍ່ສູງທຽບພຽງແອວ
  ແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ...............ຈະສ້າງເຂື່ອນກວມກັ້ນໄວ້
  ເປັນແຖວໆຂືນ..................ແຕ່ເໝຶອຮອດແປວປ່ອງ
  ບໍອາໄລນຳພີ່ນ້ອງ..........ພ້ອງເຊື້ອເຜົ່າພັນ

  ສຽງແຄນຫຼືກໍເສົ້າ.........ບໍ່ຄືເກົ່າເຄີຍຟັງ
  ເຂົາດັດແປງເປັນທາງ........ແຫ່ງເຂົາໄປແລ້ວ
  ເພາະຍຸກນຶ່ງມານັ້ນ........ແດນລາວປັ້ນປ່ຽນແກ່ວ
  ຜູ່ອຶ່ນເຂົາທ່າງແຈ້ວ......ເສິມສ້າງໄດ້ດັ່ງໃຈ.

  ຕົກມາໃນຍຸກນີ້...........ຢາກຄືນແຕ່ງໃຫ້ຄືຫຼັງ
  ມ້າງເພພັງມານານ...........ຈຶ່ງຄ່ອຍຫວນເຫັນຮູ້
  ຄຸນຄ່າລ້ຳ..............ວັນນະກັມແລະສິລປສາດ
  ຂອງປູ່ຍ່າສ້າງໄວ້........ຊິໄລຖີ້ມຫ່ອນເປັນ!!ເຈົ້າເອີຍ.

  ຍັງບໍ່ສວຍເກິນແກ້........ຕ້ອງປົດປ່ອຍກະຕິກາ
  ບໍ່ແມ່ນຢາກຫາແຕ່ຣາຄາ.....ໃຫ້ຕົນໂດຍດ້າມ
  ຄວາມສຳຄັນນັ້ນ..........ໃນໃຈໃຫ້ໜັນແກ່ນ
  ໃຫ້ທ່ຽງທັມແທ້ໆ..........ລາວນັ້ນຈຶ່ງຊິເຮຶອງ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete