Thursday, November 4, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Mountain Tear

1 comment:

 1. ເປັນສາຍທານນ້ຳຕາ.........ໄຫຼຜ່າບ້ານເລົ່າ
  ເມືອງສອງຄອນຈອມດອຍ.........ແລະຜາຕັ້ງ
  ແຕ່ເຊກອງນອງຖ້ວມ...........ຕູບນ້ອຍລອຍຫ່າງ
  ກັບຊີວີດທີ່ບອບບາງ.........ຂອງໄພ່ຟ້າປະຊາຊົນ.

  ຄົນທັມມະດາມັກຕາຍລ້າ.......ນ້ຳຕາໄຫຼ
  ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ..........ສຽງຂາງດັງປະປົນ
  ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ໄຫຼໄປ...........ຢ່າງບໍ່ກັງວົນ
  ປ່ອຍແດນດິນເປັນຖນົນ........ໃຫ້ຄົນອື່ນມາທຽວ...ສືບໄປ...

  ຮ່ອມພູເຂົາສຸງຊັນ..........ຈົ່ງກັກກັ້ນນ້ຳຕາ
  ແລະກະຈົ່ງປ່ອຍປະ...........ໃຫ້ປ່າໄຜ່ງອກງາມ
  ໃຫ້ງ່າຂາມອອກດອກ...........ແມງຄນູນ
  ອາຈມາບິນວ່ອນໆ.............ຍາມຄ່ຳນຳຕະກຽງ.

  ບໍ່ຫວັງໄຕ້ໄຟດອກ............ແສງສີນິອອນ
  ຫວັງຢາກແຕ່ພັກຜ່ອນ.........ເອົາແຮງ
  ກັບຄວາມສຸຂສົມ.............ຍາມສາຍລົມແລງ
  ໃຫ້ແຮງລົມແລ້ງ.............ພັດໝີຄວາມອັບປີ....

  ReplyDelete