Monday, November 1, 2010

Chanh KanGna / Root

1 comment:

 1. ປຽບຄົນລາວດັ່ງຮາກໄມ້......ໃຫ້ຢຶດແຜ່ນພຽງໃດ
  ເລິກເທົ່າໃດຄືໜອງ........ດອກບົວຫຼືເຈົ້າ?
  ຫຼືວ່າລາວລາວນີ້.........ຕ້ອງມີສີຈຶ່ງມີຢູ່
  ຄູ່ຊາດສາຍອື່ນພຸ້ນ.......ຈຶ່ງເຕືອນແຕ້ມຕໍ່ກັນ

  ລາວຢູ່ໃສຫາກໃຈໜັ້ນ.....ຍຶດຖືຮີດຄອງເດີມ
  ໃນໃຈລາວຍັງຄືລາວ........ຈຶ່ງຊິຊາວຫາດາວໄດ້
  ຫາກໃຈລາວຍັງໜັ້ນ.......ຮັກຫອມກັນບໍ່ຕິໝ່າຍ
  ຄາຍຄວາມຫຼັງຄຽດແຄ້ນ.....ຍາມນັ້ນຈຶ່ງແມ່ນລາວ

  ແຕ່ວ່າລາວບາງດ້າວ........ສຫາວເກີນດາວໃຫຍ່
  ສູງພຽງໃດກໍບໍ່ເຫັນ.......ວ່າແຕ່ຕົນສູງລົ້ນ
  ປັນຍາຊົນແຖວໝ້າ........ແຖວຫຼັງບໍ່ພ້ອມພ່ຳ
  ບາງຄົນເຫັນແຕ່ຂັ້ນ.......ຮູດັງເຈົ້າເພິ່ນຜູ່ດຽວ

  ສັນໃດນັ້ນ...............ໂຮມລາວແສນຍາກ...ທ່ານເອີຍ
  ໃຜກໍເງີຍຄໍແຫງນ.........ເບີ່ງແຕ່ຕົນເລິງເລື້ອຍ
  ດັ່ງທີ່ເຫັນມານີ້.......ເມືອງລາວຫຼົ້ມບໍ່ກ່າວ
  ເພີ່ນສຫາວອວດໂອ້.........ວ່າລາວນີ້ຮັ່ງມີ

  ພາກັນຂາຍໜົດສ້ຽງ......ລ້ຽງພັກຮັກສາກັນ
  ຄວນປ່ຽນຜັນແນວຄິດ......ຄືນຮັກລາວກວ່າເຂົາພຸ້ນ
  ເຫັນເຮືອນ້ອຍ...........ທີ່ນຳລາວຈະຫຼົ້ມລ່ວງ...ແລ້ວເດິ
  ເຮືອພວງດອກດັ່ງທ່ອນໄມ້..ຊິຈົມແລ້ວແຫຼະ..ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete