Monday, November 1, 2010

C. Inthouphilath / Instability

1 comment:

  1. ແມ່ນຄືຄຳບອກເວົ້າ......ເຍື້ອນຕໍ່ຕິດກັນ
    ເຫດການຜັນໜຸນເປັນ......ບໍ່ມີໃຜສ້າງ
    ຕາມແນວທາງທີ່ມີຂື້ນ.....ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຮ່ອມ
    ຈະປ່ຽນແປງພິກປີ້ນ.......ກັມນັ້ນບໍ່ເປັນ..ໄດ້ແລ...

    ReplyDelete