Monday, November 22, 2010

Namphay / Orange Garden

1 comment:

 1. ບໍ່ມີຫຍັງຈະຢູ່ຄ້ຳ.......ຍືນນານໄດ້ຫຼາຍສ່ຳ
  ທຳມະຊາດບໍ່ຢຸດເຊົາ.......ຖ່າຍຖອນຫັຍງໄວ້
  ເວລາຝັ້ນ.................ຜັນໄປບໍ່ຢຸດຢ່ອນ
  ບັ້ນບ່ອນໃດບໍ່ຢູ່ໄດ້......ຍືນໜັ້ນໜື່ນປີ

  ສັງຂານຄົນແລະວັງນ້ຳ......ກໍແປປ່ຽນໄປຄືກັນ
  ແຫ້ງຂອດເຂິນຫວຍຫາຍ........ປ່າດົງກໍສູນສ້ຽງ
  ສວນໄທເຈົ້າ...............ແຄມຂອງມັນກະກ່ອງ
  ຄອງນ້ຳໄຫຼສູ່ມື້.........ມັນເຊາະທື້ນສູ່ຄືນ

  ກາລເວລາກະຜ່ານຜ້າຍ........ກາຍໄປຫຼາຍຂວບ
  ຈວບຈົຍເຖິງວັນວານ.........ກ່າວຂານຫາບໍ່ພໍ້
  ທັງຍາຍເຖົ້າ..............ກະເຫຼືອພຽງພາບຖ່າຍ
  ວິນຍານຂອງເພິ່ນຜ້າຍ.......ໄປແລ້ວແຕ່ປະຖົມ

  ຈົ່ມຫາກັນພໍ້ແກ້..........ຫວນຫາຄຳອິ່ແມ່
  ທີ່ສັ່ງສອນບອກໄວ້..........ເຕຶອນເຈົ້າໃຫ້ຮ່ຳຮອນ...ໝາມໄຜ່ເອີຍ.

  ReplyDelete