Friday, November 19, 2010

Saifonh / River Of Passion

1 comment:

 1. ແຕ່ກໍມີຍາມແລ້ງ.......ທັງສາຍຂອງທີ່ນອງຜ່ານ
  ທັງສາຍໃຈທີ່ແຫ້ງ......ເຂີນຄ້ອຍຂອດເຂັນ

  ແຕ່ວ່າໃຈຈິງແທ້.......ໄທລາວເຂົາຫາກ
  ພັດພາກກັນບໍ່ໄດ້.......ແນວແນວເຊື້ອເຜົ່າພັນ
  ມີພຽງຂອງກາງຂັ້ນ.......ເປັນເຂດຂວາງຂັດ
  ຫາກວັດໃຈກັນດີໆ........ບໍ່ມີຫຍັງເຕື້ອງ
  ເຄືອງໃຈກັນມາເລື້ອຍ.....ກໍລົງກັນໄດ້ຢູ່
  ຫາກລາວເຮົາກະຮັບຮູ້....ໄທກະຮູ້ຮັບນຳ...ຫັ້ນນໍ!

  ແຕ່ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄົນນັ້ນ...ມັກແບ່ງບິດບຽນ
  ຄິດວ່າຕົນສູງສັນ.......ຮັ່ງມີດີໄດ້
  ລາວຕາຂາວບໍ່ມີຂັ້ນ.....ລາວເອັງກະຮູ້ຢູ່
  ແຕ່ຄົນລາວເຮົາຜູ່ຮູ້...ກະມີມາກສ່ຳກັນ

  ມີບາງຄົນແຫນແຫ້.......ເຫິະເຫີ່ມນຳເຂົາ
  ເສັ້ງແສກສັກສີລາວ......ຕ່ຳເກີນນໍເຈົ້າ
  ໃຈຄົນຫ້ຽນ............ຫາຢາປົວຍາກ
  ປາກບໍ່ມີກະດູກນີ້.....ຜັນປີ້ນໄດ້ງ່າຍດາຍ..ເຈົ້າເອີຍ.

  ReplyDelete