Monday, November 1, 2010

Bounmy Kanya / Rusty Shelter

1 comment:

 1. ບໍ່ຢາກກັບຄືນໄປ.....ຫາສາລາທີ່ຂາດວາດຄອງ
  ບໍ່ຢາກກັບຫານ້ອງ....ຜູ່ຈາກໝີມາ
  ບໍ່ຢາກັບຄືນໄປ......ເພາະເສັ້ນທາງທີ່ຕັດຜ່າ
  ເຂົາບໍ່ປະທາງສູ່ສາລາ.ດັ່ງເກົ່າມານານມາແລ້ວນ້ອງ.

  ເຈົ້າອາຈຄອງຄອຍຫາ....ທີ່ສາລາແຄມປ່າ
  ດ້ວຍໃຈຫວັງຈະຖ້າ.....ທັງນ້ຳຕາລິນຕົກ
  ແຄມສາລາປ່າເຮື້ອ.....ມັນຮົກ
  ແຕ່ກົກໄມ້ໃບຫຍ້າ.....ເຂົາພາກັນຕັດຮອນ.

  ບໍ່ຢາກກັບຄືນຫາ......ທານທາຣາທີ່ຣະບົມ
  ມັນເກັບຄວາມຂື່ນຂົມ..ບົ່ມໃຈໄໜ້ຮ້ອນ
  ຄີດເຫັນພາບເຄີຍແຍງ...ຄີດເຫັນແສງເຄີຍຊ່ອງ
  ຍັງຄີດເຫັນພຽງນ້ອງ...ຍາມຮ້ອງໄຫ້ຮ່ຳໄຮ.

  ຫາກກັບໄປສູ່ຫ້ອງສາລາ...ຫຼັງເກົ່າ
  ຄວມເກົ່າຄວາມຫຼັງ......ທີ່ຍັງຝັງໃຈ
  ແຕ່ເຮົາສອງ............ຕ່າງມີພັນທະທາງໃໜ່
  ທີ່ທຸກຄົນຕ່າງໄດ້......ສັນສ້າງເມື່ອຫ່າງກັນ...

  ປ່ອຍເປັນຄວາມຫຼັງໄວ້...ກາຍເປັນເພື່ອນໜູ່.ກັນດີບໍ?
  ມາພາກັນຍໍເສົາສູງ......ຄ້ຳຈູນສາລານ້ອຍ
  ໃຫ້ລູກຫຼານເຮົາໄດ້.....ເອົາໃຈສຸມໃສ່
  ແປງສາລາໃຫ້ເຈີດຈ້າ.....ໄທເຮົາມາຖ້ານັ່ງຊົມ.

  ReplyDelete