Monday, November 22, 2010

Foy Sanakam / Fish In An Arid Pond

1 comment:

 1. ອິຕົນປາເຂັງໃນນ້ຳຂ້ອນ.....ເຂິນຂາດເວິນວັງ
  ອິຕົນປາເຂັງຂັງ............ບວກວັງທີ່ພອຍນ້ຳ
  ຄວາມຫວັງປາເຂັງກັ້ງ........ຄືແຂງບໍ່ອາຈແກວ່ງ
  ຟາດໃຫ້ກັມແຕກມ້າງ.........ແປປີ້ນເຈີດບິນ....ເປັນເດ

  ປາເຂັງຫຼືກໍຫາກແກ້ງ........ບໍ່ລົງຮ່ອງປອງແປວ
  ຍາມຣະດູກາລໜົດ...........ບໍ່ສັ່ງໝອງລອຍລີ້ວ
  ນຳຝົນເທັ້ງ...............ຫຼັງຣະດູຟ້າກ່ຳ
  ຫາກເຈົ້າທັນຫຼີ້ນນ້ຳ......ຄືປາກັ້ງຫ່າງວັງ

  ແຕ່ໃຈເຈົ້າແຈບຈ້ຳ.........ໜາຍຢູ່ວັງໝອງ
  ແມ່ນຊິຄອງຄອຍນານ...........ຮ່າຝົນກໍທົນຖ້າ
  ອະນິຈາແທ້ນໍເຈົ້າ..........ປາບໍ່ຫາຍໃຈລ່ວງ
  ຍາມເມື່ອເຂິນຂາດນ້ຳ........ປານັ້ນກະເຫຼົ່າຕາຍ

  ຍາມນ້ຳນອງຫຼັ່ງລົ້ນ.......ໜູ່ມົດແມງມັນ
  ຫຼືກໍເປັນອາຫານປາ..........ໂຊກດີຍາມນັ້ນ
  ຫາກເມື່ອຍາມແຮງນ້ຳ........ຂອດເຂິນແຫ້ງຂາດ
  ໜູ່ມົດແມງກໍຫາກໄດ້.......ມີໄຊຖ້ຽວແຫ່ງຕົນ.

  ໂລກນີ້ມີກົດຂັ້ນ...........ຂອງມັນຄັກແນ່
  ແຕ່ຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວ........ໜູ່ຄົນຢາກຜັນຜ້ຽນ
  ສັບປ່ຽນປີ້ນ...............ກັນໄປແບບໃໜ່
  ໂລກຈຶ່ງໂງຕ່າວປີ້ນ.........ພ່າງໄຫຼຖ້ວມສັ່ນສະເທຶອນ..
  ກະມີດາຍ.

  ReplyDelete