Friday, November 12, 2010

Bouavanh Sidavong / Away From Motherland

1 comment:

 1. ກາຍເປັນມ່ວງຫ່າງຕົ້ນ......ກົກກໍ່ກໍສ້າງຄຳ
  ກາຍເປັນໝາມປັກຊວງ.........ບົ່ງໃນຈຽນບ້າ
  ປັກແສບຊວງຝັງແໝ້ນ.......ເລຶອດລາວໄຫຼຍ່າວ
  ຄິດຍາມໃດຮອດບ້ານ..........ນ້ຳຕາຍ້ອຍຍ່າວລົງ

  ແມ່ນປົງອະນິຈາແລ້ວ........ຟາຍນ້ຳຕາລາຈາກ
  ພັດພາກໄປແສນໄກ.............ກໍຫາກຫວນເຫັນໄດ້
  ລຳເນົາບ້ານ...............ດິນດອນປ່າໜາກແໝ່ງ
  ແພງສຸດແພງກໍຫາກຢ້ອນ........ໝີເຈົ້າຈາກ ຈອນ

  ຫາກມີວັນໄດ້ຫວນຢ້ອນ........ຄືນສູ່ດິນແດນ
  ທີ່ເຫຼຶອຈາກໄຟລົນເຜົາ.......ກໍຄ່ອຍເປົາແປງສ້າງ
  ແນວໃດເຂົາພາກັນມ້າງ.........ຊິດັດແປງສ້າງຄືນໃໜ່
  ໃຫ້ມັນໄສສ່ອງເຫຼື້ອມ........ດາເຄົ້າເກົ່າມາ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete