Saturday, November 20, 2010

NamHeang / My King Hero

1 comment:

 1. ເປັນກະສັດຜູ່ຊ່າລ້ຳ......ທັງເຈັບແສບແສນເຂັນ
  ສູ້ເພື່ອລາວໃຫ້ຄົງລາວ.....ແຕ່ຖືກໃຜຫັກເສັ້ນ
  ເປັນໝອນຢູ່ໃນໄສ້.........ສາຍໃຍໃຫ້ຊາດອື່ນ
  ກ້ຳກຶນຫຼາຍເມື່ອຮູ້......ເຫັນເຈົ້າຢູ່ຄຸກເຂົາ

  ສຸດສະຫາວອ່າວເອີ້ນ........ກູ້ຊາດແຜ່ນດິນລາວ
  ອານາຈັກຫ່າວໃຫຍ່ໂຕ........ຖືກເຂົາທຳລາຍມ້າງ
  ເຜົາວຽງຖີ້ມ..............ເຫຼຶອເປັນໂພນຂີ້ໜາຈອກ
  ທັງທັບມ້າງ...............ຫໍໂຮງແກ້ວວັດວາ

  ຖືຕົນເປັນພຸທກອນລ້ຳ......ຮັດຮີດເໝືອຫົວ
  ແຕ່ພັດເຜົາຜານວັດ.........ພຸທທັມຫໍແກ້ວ
  ຄົນໃຈໂຫດ.................ຫີວຕາຍໃສມາເກີດ
  ຊ່າງໂຫດຮ້າຍ..............ຫົດຫ້ຽມກວ່າສັດສາ.

  ເຈົ້າອະນຸໃນໃຈຂ້າ........ເໜືອນຄວາມຝັນສຸດທີ່ອ່າວ
  ຢາກເຫັນລາວໂຮມກັນ........ສ້າງສີແປງບ້ານ
  ຕົກມາປາງຫຼັງນີ້.........ອາຈມີສີສວຍເດັ່ນ
  ຫາກບໍ່ເຫັນແກ່ແຕ່ເສັ້ນ...ສາຍເຊື້ອພັກພວກຕົນ

  ພາກັນເຫັນທາງກວ້າງ.......ປະຫວັດສາດສອນມາ
  ຍາມໃດເຮົາຜິດຖຽງ.........ບໍ່ລົງຮອຍກັນແລ້ວ
  ມີແຕ່ແນວຊິດັບມ້ວຍ.......ຄຳວ່າລາວຊິແຕກຫ່ານ
  ໃຫ້ພາກັນເກອດກ້ຽວ.........ຄໍເຂົ້າຮ່ວມສ້າງແປງ..ເຈົ້າເອີຍ!

  ReplyDelete